WOTOFO NexBar กลิ่น Cola (โคล่า)

WOTOFO NexBar กลิ่น Cola (โคล่า)

WOTOFO NexBar กลิ่น Cola (โคล่า) เป็นพอดใช้แล้วทิ้งที่จำนวนคำการในการสูบ 600 พัฟฟ์ รับรองว่าจุใจแน่นอนด้วยความจุของแบตเตอรี่ 550mAh

WOTOFO NexBar กลิ่น Cola (โคล่า) เป็นพอดใช้แล้วทิ้งที่จำนวนคำการในการสูบ 600 พัฟฟ์ รับรองว่าจุใจแน่นอนด้วยความจุของแบตเตอรี่ 550mAh

Both comments and trackbacks are currently closed.