Jues 5000 Puffs กลิ่น Cola (โคล่า) 

Jues 5000 Puffs กลิ่น Cola (โคล่า) 

Jues 5000 Puffs กลิ่น Cola (โคล่า) เป็นพอดใช้แล้วทิ้งที่จำนวนคำการในการสูบ 5,000 พัฟฟ์ เป็นพอตรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Jues

Jues 5000 Puffs กลิ่น Cola (โคล่า) เป็นพอดใช้แล้วทิ้งที่จำนวนคำการในการสูบ 5,000 พัฟฟ์ เป็นพอตรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Jues

Both comments and trackbacks are currently closed.