Jues 5000 Puffs กลิ่น Grape (องุ่น)

Jues 5000 Puffs กลิ่น Grape (องุ่น)

Jues 5000 Puffs กลิ่น Grape (องุ่น)  เป็นพอดใช้แล้วทิ้งที่จำนวนคำการในการสูบ 5,000 พัฟฟ์ เป็นพอตรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Jues

Jues 5000 Puffs กลิ่น Grape (องุ่น)  เป็นพอดใช้แล้วทิ้งที่จำนวนคำการในการสูบ 5,000 พัฟฟ์ เป็นพอตรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Jues

Both comments and trackbacks are currently closed.